Sahara Dust (Night)

Melanie Manchot (1966 - )

C-Print photograph

2017