Christ Church, Spitalfields

Anthony Eyton (1923 - )

Oil on board

July - October 1972

Share this:

© Anthony Eyton

License this image

Image of Christ Church, Spitalfields